ارزیابی

دریانوردان پایانه‌های نفتی ایران نمونه کشوری شدند
ارزیابی

دریانوردان پایانه‌های نفتی ایران نمونه کشوری شدند

دریانوردان پایانه‌های نفتی ایران نمونه کشوری شدند شرکت پایانه‌های نفتی ایران از انتخاب دو دریانورد این شرکت به‌عنوان دریانوردان نمونه کشور خبر داد.